/* sreshtobazar.com theme functions */ /* sreshtobazar.com theme functions */